Medezeggenschapsraad

Belangrijk om samen met ouders te praten

Een goede en prettige school maken we samen: ouders, leerlingen en medewerkers. Samen zorgen we voor gedegen onderwijs in een prettige, veilige omgeving. Wij vinden het daarom belangrijk om samen met ouders te praten én beslissen over organisatie, onderwijs en opvoeding, vanuit een christelijke overtuiging. Daarvoor is er de medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de stem van alle medewerkers, ouders en leerlingen van DOK 19.

Onderwerpen

De medezeggenschapsraad heeft onder meer medezeggenschap over de volgende onderwerpen: geldbesteding, gebouwgebruik, nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, onderwijsverbeteringen, bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, invoering van ICT-middelen, veiligheid en samenwerking met andere onderwijsinstellingen.

Voor draagvlak van beleid

Een goed functionerende medezeggenschapsraad is heel belangrijk. Dat zorgt er namelijk voor dat beleidsbesluiten breed worden gedragen door leerkrachten en ouders. En dus: dat het beleid van de school zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van school, ouder en kind. De leden van medezeggenschapsraad denken, praten en beslissen mee op een positieve en open manier. Dit vanuit één gezamenlijk doel: een gedegen en veilige school waar onze kinderen prettig leren en werken.

Wettelijke bevoegdheden

De medezeggenschapsraad heeft drie wettelijke bevoegdheden. Zij kan gebruikmaken van:

  • Het adviesrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen. Wél moet het schoolbestuur serieus reageren op een advies.
  • Het instemmingsrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur geen besluit kan nemen zonder instemming van de medezeggenschapsraad.
  • Het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de medezeggenschapsraad zelf onderwerpen mag aandragen als zij vindt dat het schoolbestuur daarop te weinig beleid maakt.

Vergaderingen

De medezeggenschapraad vergadert vijf à zes keer per schooljaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Wilt u dit dan vooraf laten weten aan de voorzitter, Eveline Jansen. De notulen van vorige vergaderingen zijn gebundeld in een map. Ouders kunnen deze notulen inzien op school, op aanvraag bij Alice Vrijhof, directeur (infodok19@stichtingvco.nl, tel. 0341 – 416622)

Belangstelling?

Hebt u vragen over de medezeggenschapsraad? Of hebt u belangstelling om een taak te vervullen in de raad? Neem dan contact op met een van de leden van de raad. Om te kunnen worden benoemd als lid van de medezeggenschapsraad, dient u schriftelijk te verklaren de grondslag en doelstelling van de Stichting te kunnen respecteren en daar binnen het inspraakorgaan naar te handelen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Elke school van de Stichting voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk wordt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR). Dat kan een leerkracht zijn, maar ook een ouder. De GMR overlegt ongeveer tien keer per jaar over allerlei zaken die alle scholen aangaan, zowel lokale als landelijke ontwikkelingen en beleidszaken.

Huidige samenstelling medezeggenschapsraad

Leerkrachten: Gert-Jan van de Glind en Rosalinde Hordijk
Ouders: Eveline Jansen en Karin in der Maur
E-mailadres: mrdok19@stichtingvco.nl

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken