Een veilig pedagogisch klimaat

Lesgeven is de kern van ons werk.

We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.

Onze pedagogische uitgangspunten zijn vanuit vertrouwen en veiligheid werken aan: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflecterend vermogen en samenwerking.

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • Interactief lesgeven: de leerlingen betrekken bij het onderwijs
  • Onderwijs op maat geven: differentiëren, het inzetten van coöperatieve structuren, een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
  • Kinderen zelfstandig/samen laten werken
  • Leerlingen verantwoordelijk  maken voor het eigen leerproces

Visie op leren

 

  • Bij ons op school staat de leerling centraal
  • Bij ons op school hebben leerlingen (mede) verantwoordelijkheid voor de organisatie van het eigen leerproces die past bij het ontwikkelingsniveau
  • Bij ons op school stelt de leerkracht zich coachend op
  • Bij ons op school maken we gebruik van Kagan Coöperatief leren
  • Bij ons op school creëren we een (leer)omgeving waarin de leerlingen worden uitgedaagd om tot leren te komen

Visie op identiteit

Onze school is een Christelijke basisschool. Wij vormen een hechte leer- en werkgemeenschap die gericht is op de ontwikkeling van individuele talenten en op de sociale ontwikkeling. Onze identiteit bepaalt hoe wij met elkaar om willen gaan. Wij zien kinderen als unieke schepsels door God gemaakt. Het met zorg omgaan met kinderen zien we dan ook als een bijzondere verantwoordelijkheid. De normen en waarden die wij belangrijk vinden zijn: naastenliefde, respect, verdraagzaamheid en zorg voor elkaar. We willen kinderen met de inhoud van de Bijbel vertrouwd maken en proberen deze inhoud te vertalen naar de tijd waarin wij leven. Iedereen die de Christelijke identiteit respecteert, is van harte welkom bij ons op school!

Visie op zorg

Daar waar we te maken krijgen met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften vinden wij het belangrijk om samen met ouders, collega’s en andere direct betrokkenen de problemen te kunnen bespreken. Samen zoeken we naar oplossingen, zodat we het kind met specifieke leer- en ontwikkelingsbehoefte zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken