Plagen of pesten?

Wanneer is er nu sprake van plagen en wanneer is er sprake van pestgedrag? Het is belangrijk om het verschil duidelijk te hebben, ook voor de kinderen zelf.

Definitie van pesten:

Een kind wordt gepest wanneer het herhaaldelijk last heeft van negatieve acties van een ander (fysiek, verbaal of psychologisch) direct of via internet, die op hem of haar zijn gericht, en waarbij de macht ongelijk is verdeeld. Pesten gebeurt vaak uit het zicht van degene die kan ingrijpen, zoals een vader/moeder, juf of meester. Dat betekent dat we goed willen samenwerken met ouders! Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen leren op welke wijze zij kunnen aangeven dat zij zich gepest voelen, of merken dat er in hun omgeving wordt gepest.

Het team van DOK 19 creëert een veilige en positieve sfeer waarbinnen een ieder tot zijn/haar recht komt. We doen dat binnen de kaders van de wet en binnen het kader van de Kanjerafspraken. Als een conflict zich tussen kinderen afspeelt dan zal de school kiezen voor een oplossingsgerichte aanpak. Dat wil zeggen: de school zoekt een oplossing die alle partijen (zo veel mogelijk) recht doet, en borgt gemaakte afspraken. Een oplossingsgerichte aanpak is te onderscheiden van een wraak- en haatgerichte aanpak (vormen van bedreiging en kwaadsprekerijen) of een zeurgerichte aanpak (indirecte kwaadsprekerijen en slachtofferschap). Kortom: we hebben respect voor elkaar!

Preventie

 

De Kanjerafspraken

Denk goed over jezelf en de ander, pieker niet in je uppie, maar deel je zorgen met de ander, bij voorkeur met je ouders, denk oplossingsgericht, geef op een nette manier je mening en doe je voordeel met kritiek die je krijgt, de school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil, is er sprake van onvermogen, dan mag deze leerling erop vertrouwen dat hier, tot op zekere hoogte, rekening mee wordt gehouden. Deze leerling heeft veel te leren in een moeizaam proces. De omgeving heeft daar begrip voor, is er sprake van onwil, dan krijgt deze leerling een grens gesteld, ook als dat samengaat met onvermogen.

De schoolafspraken

Wij zijn er van overtuigd dat heldere afspraken helpend zijn bij het het creëren van een veilig, positief klimaat. Deze afspraken gelden voor alle leerkrachten, leerlingen en ouders. Ze worden duidelijk naar alle partijen gecommuniceerd zodat iedereen op de hoogte is.

Bij de start van een nieuw schooljaar worden er in alle groepen klassenafspraken door de leerlingen gemaakt. Deze zijn positief gesteld en worden door iedereen “ondertekend” en zichtbaar opgehangen in de klas.

Verwachten van leerkrachten

Wat mag u verwachten van de leerkrachten op school?

 1. Voorbeeldgedrag
 2. Correcte reactie van de leerkracht op excuus van kinderen voor hun wangedrag.
 3. Correct antwoord van de leerkracht op misdragingen van ouders

Verwachten van ouder(s)

Wat wordt van u als ouder verwacht?

 1. U oefent zich in zelfbeheersing
 2. U spreekt in positieve zin over andermans opvoeding en andermans kind
 3. Als u zich zorgen maakt om het welzijn van uw kind, of het welzijn van andermans kind, dan overlegt u met de school
 4. Als ouder kent u het verschil tussen overleg waarin zorg wordt gedeeld/een oplossing wordt gezocht, en kwaadsprekerij/achterklap
 5. U onthoudt zich van kwaadsprekerijen op internet

In de praktijk

Kinderen die handelen uit onvermogen, zijn goed te corrigeren als hun ouders goed samenwerken met de leerkrachten.

Kinderen die handelen uit onvermogen zijn moeilijk te corrigeren als hun ouders dat onvermogen als excuus voor vertoond wangedrag gebruiken.

Kinderen die zich willen misdragen zijn snel te corrigeren (omdat er geen onvermogen meespeelt) als ouders op dezelfde lijn zitten als de school.

Kinderen die zich willen misdragen, zijn niet te corrigeren als ouders het een probleem van school vinden.

Tips voor ouders:

 1. Ook mijn kind kan doen als de zwarte, rode of gele pet. Ook mijn kind kan pesten
 2. Ook mijn kind kan worden gepest
 3. Ik neem het probleem serieus
 4. Ik probeer er achter te komen wat mogelijke oorzaken kunnen zijn van het gedrag van mijn kind
 5. Ik overleg met de school, ik ga niet zelf ingrijpen

Tips voor de kinderen:

 1. Spreek met respect over je ouders. Uiteindelijk bepalen jouw ouders wat wel en niet kan.
 2. Spreek met respect over je school. Uiteindelijk bepalen de leerkrachten wat wel en niet kan op school.
 3. Spreek met respect over je klasgenoten. Beheers jezelf. Blijf fatsoenlijk. Daar kom je het verst mee. Je juf/meester is hiervoor het aanspreekpunt als dit moeilijk voor je is.
 4. Spreek met respect over jezelf. Ook jij mag er zijn. Als je daaraan twijfelt, spreek dan met je ouders en/of je juf/meester.
 5. Beheers je op social media. Gedraag je.

Ondersteuningsmiddelen

Grenzenstellend:
De school heeft als uitgangspunt dat kinderen zich niet willen misdragen. Maar het kan misgaan. Dat is niet erg. Het zijn leermomenten. “Hoe ga je het de volgende keer doen? Hoe herstel je de emotionele en/of materiële schade? Kunnen we op deze manier weer verder met elkaar?”

Voor ons volledige anti-pestprotocol klikt u hier.

Kijk op de website van Stichting VCO Harderwijk-Hierden via deze link; https://www.stichtingvco.nl/informatie/protocollen-voor-ouders/ voor de volgende protocollen:
 • klachtenregeling
 • schorsen en verwijderen
 • aanpak kindermishandeling en geweld
 • informatieplicht bij gescheiden ouders
 • privacybeleid

Heeft u vragen over ons veiligheidsbeleid, dan gaan we graag met u in gesprek. De protocollen zijn ook opvraagbaar bij de directie van de school.

Onze externe vertrouwenspersonen:

-Mw. J. (Jeanet) Crielaard

Tel.: 06 33141356 / jcrielaard@centraalnederland.nl

Centraal Nederland landelijke protestants-christelijke SBD

Postbus 233, 8070 AE Nunspeet, (085) 8330330

-Mw. H. (Hennie) Nieuwenhuis-van de KieftTel.: 06-10043132 / hnieuwenhuis@centraalnederland.nlCentraal Nederland landelijke protestants-christelijke SBDPostbus 233, 8070 AE Nunspeet, (085) 8330330

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken