DOK 19
U bevindt zich hier: Ouders » Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

 

Voor elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verplicht. De raad houdt zich bezig met beleidszaken die met de school te maken hebben. Op hoofdlijnen kan het werk van de MR worden vergeleken met het werk van de ondernemingsraad van een bedrijf. De MR van een school verschilt van deze ondernemingsraden door het bijzondere karakter van een onderwijsinstelling. Op school hebben we te maken met de belangen van kinderen én personeelsleden, die beide behartigd dienen te worden. De MR bestaat dan ook uit een vertegenwoordiging van ouders en personeel.

Samenstelling

De MR van DOK19 bestaat uit 4 personen: twee ouders en twee personeelsleden. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders/verzorgers. De personeelsgeleding wordt gekozen door het personeel. De zittingsduur is drie jaar. Door een rooster van aftreden wordt gestreefd naar het behouden van continuïteit en kennis.

Frequentie

De MR vergadert ongeveer 6x per jaar. U kunt de agenda's en verslagen van de vergaderingen  opvragen via onderstaand e-mailadres en bekijken.

Bevoegdheid

De MR heeft wettelijke bevoegdheden waarmee zij haar taak kan uitvoeren. Zij kan gebruik maken van instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht.
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen - wel dat   hij er serieus op moet reageren.
-  Het instemmingsrecht gaat een stap verder: in dat geval kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen.
Door het initiatiefrecht mag de raad zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid maakt.

Onderwerpen

De onderwerpen waarover de raad medezeggenschap heeft, zijn ondermeer: Geldbesteding, gebouwengebruik en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ict, veiligheid op school en bijvoorbeeld samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen of het ontslagbeleid moet het bestuur het advies vragen van de raad.

Verslaglegging

Van iedere vergadering worden notulen bijgehouden. Voor inzage kunt u contact opnemen via onderstaand email adres.

Huidige samenstelling MR (zie foto hierboven)

Namens het personeel:

- Christel IJdema
- Laura Lubbersen


Namens de ouders:
- Laura Gerritsen
- Bart Foppen

Contact

E-mailadres medezeggenschapsraad: mr@cbs-het-kompas.nl