DOK 19
U bevindt zich hier: Ouders » Contact met school

Contact met school

Contact tussen gezin en school

Wij vinden het belangrijk om een goed contact te hebben met de ouder(s). Samen zorgen we immers voor dat uw kind optimaal functioneert, op school en thuis. Het kan zijn dat er zich in het gezin een situatie voordoet die van invloed kan zijn op het gedrag of het functioneren van uw kind. Dan stellen wij het op prijs als u dit even aan ons doorgeeft. Wij kunnen hier dan rekening mee houden en uw kind zo goed mogelijk opvangen en begeleiden. Korte mededelingen kunt u voor schooltijd en tussen de middag doorgeven. Voor een langer gesprek vragen wij u een afspraak te maken.

Nieuwsbrief

Eens in de twee weken verschijnt onze nieuwsbrief Kompaspraat. Hierin informeren wij u over allerlei schoolse zaken. De nieuwsbrief kunt u ook digitaal lezen op onze website.

Fotogebruik website, nieuwsbrief en schoolkrant

Wij plaatsen op onze website, en in onze nieuwsbrief en schoolkracht regelmatig foto’s. Als u niet wilt dat hierin een foto van uw kind verschijnt, dan kunt u dit aangeven op het formulier met  gegevens aan het begin van het schooljaar.

Spreekuur

Een aantal keren per jaar is de spreekavond gepland. U vindt dit op de kalender. U kunt hiervoor een afspraak maken met de leerkracht. Zijn er dringende zaken dan kunt u tussendoor ook een afspraak met de leerkracht maken.

De groepen 1 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport. De rapporten worden in februari en juni uitgereikt. Naar aanleiding hiervan houden we spreekavonden, waarbij de resultaten van uw kind centraal staan. Wij nodigen u uit voor deze spreekuurmomenten. U kunt ook zelf een gesprek met de leerkracht aanvragen over de ontwikkeling van uw kind.

Informatieavond

Jaarlijks houden we voor elke groep een informatieavond. We lichten ouders dan in over werkwijzen, methodieken, materialen en afspraken. We vragen ouders altijd met klem om daarbij aanwezig te zijn, omdat we dan altijd veel informatie delen.

Beleid bij gescheiden ouders

Over de informatievoorziening aan gescheiden ouders heeft de school het volgende beleid: alle informatie gaat naar de ouder waar het kind woont. We gaan er daarbij vanuit dat de ouders elkaar op de hoogte houden. De ouder waar uw kind niet woont, kan de schoolgids en de nieuwsbrieven op onze website raadplegen. Ook kan de ouder waar uw kind niet woont zijn/haar email-adres doorgeven dan worden de Nieuwsbrief en brieven ook naar deze ouder gestuurd. Op die manier zijn ook zij op de hoogte van belangrijke data. Het kan voorkomen dat er geschil is tussen ouders over het al dan niet ophalen van het kind door de ouder bij wie het kind niet woont. In zo’n situatie kan de school alleen afspraken maken als aan dit geschil een uitspraak van de rechter ten grondslag ligt.

Hulpouders

We bieden de leerlingen allerlei leuke activiteiten. Om dat te kunnen doen, is de bijdrage van ouders van groot belang. We werken met hulpouders voor terugkerende activiteiten zoals het ello-lezen, de crea-doe-middagen en computergebruik. Bovendien vragen we u soms op hulp bij incidentele klussen, zoals opruimen, boeken kaften, luizencontrole, begeleiding bij excursies en andere hand- en spandiensten. Ook hulpouder worden? U kunt zich aan het begin van elk schooljaar opgeven voor activiteiten door middel van de Hulpouderlijst.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent. Of dat u graag dingen anders wilt. Hebt u een klacht of opmerking? Dan horen wij dat graag. Dat biedt ons de kans om ons onderwijs verder te verbeteren én om beter in te gaan op de wensen van ouders en leerlingen.

Echter, we gaan ervanuit dat u eerst probeert een probleem op te lossen met de betrokkene(n) zelf. Lukt dit niet? Dan kunt u de klachtroute hanteren zoals in de schoolgids staat. In de praktijk wordt deze route alleen gevolgd voor ernstige gevallen. Bijvoorbeeld indien sprake is van een strafbaar feit of een conflictsituatie. Kunt u niet zelf tot een vergelijk komen met de aangeklaagde leerkracht, directeur of ouder? Dan heeft deze persoon de taak u in contact te brengen met de Externe Vertrouwenspersonen. Voor DOK19 zijn dat de heer en mevrouw Heeringa, telefoon: 0341 – 47 06 00. Zij bekijken of er mogelijkheden zijn voor een schikking.  De vertrouwenspersoon zal echter niet bemiddelen. Wel begeleidt deze de klager bij het nemen van verdere stappen.

Indien er een vermoeden is van seksueel misbruik jegens een leerling, neemt het bestuur onmiddellijk contact op met de Vertrouwensinspecteur. Dit kan ertoe leiden dat het bestuur aangifte doet bij de politie.

U kunt als klager ook rechtstreeks contact opnemen met de landelijke klachtencommissie. Het adres is op school aanwezig. De volledige klachtenregeling is op school in te zien.

Contactpersoon

Heleen Petersen (I.B-er)

 

Contactgegevens VCO Harderwijk

p/a: Bestuurscentrum VCO, Postbus 188, 3840 AD Harderwijk
Bovenschools management en het dagelijks bestuur

Stichting Voor Christelijk Onderwijs
Postbus 188
3840 AD Harderwijk
Tel. 0341 - 431479

 

Inspectie van het onderwijs

Telefoon:  0800 - 8051